En kunst- og kulturnæringsklynge på Dikemark

Dikemark var Askers eneste tettsted på 1700-tallet, og samfunnet var bygd opp rundt Dikemark jernverk. Verket ble nedlagt i 1806 og Dikemark gård drev et allsidig jordbruk da Oslo kommune kjøpte eiendommen i 1898. Formålet med kjøpet var å opprette et asyl for mentalt syke. Datidens tro på at naturskjønne omgivelser samt arbeidsterapi og kulturopplevelser ga fred og ro i pasientenes urolige sinn var bakgrunn for dette stedsvalget.
Fra 1980 har Oslo kommune, og Oslo Universitetssykehus HF, gradvis avviklet virksomheten på Dikemark. 29 bygninger, med tilhørende parkanlegg er nå fredet. Mange av bygningene står tomme og området er preget av stort forfall.
Asker kommune ønsker å utvikle Dikemark som ett av Askers fire lokalsentre med publikumsservice, møteplass, småskalanæring, 1200 nye boliger og kollektivbetjeningen mot Asker stasjon. Stedets særpreg, identitet, natur- og kulturkvaliteter forutsettes ivaretatt og videreforedlet.

Kulturplan for Asker 2016-2026
I Kulturplan for Asker 2016-2026 er «Etablere atelierer og produksjonslokaler, til forutsigbare leiepriser, og lokaler til «Artist in Residence», ett av 13 prioriterte punkter.
I tillegg kom det et oversendelsesforslag i selve behandlingen, som ble enstemmig vedtatt:
«Rådmannen bes å arbeide for at den historiske bygningsmassen på Dikemark kan romme et sykehusmuseum og ellers legge til rette for en kulturnæringsklynge».
Det var i fjor registret 34 foretak som leier lokaler på Dikemark, inkludert 28 kunstnere.

Stedsutvikling
For å sikre utviklingen av et robust og bærekraftig samfunn bør stedsutviklingen skje parallelt, både fra innbyggerne (nedenfra) og fra kommunen (ovenfra). Medborgerskap og samskapning er sentrale strategier i dette arbeidet.
De etablerte kunstnere på Dikemark ivrer for bærekraftig utvikling av den delen av Dikemark som er sentrert rundt «Snekkerverkstedet», «Smia» og «Vaskeriet». Her ønsker de å få etablert et produksjons- og kompetansesenter for kunst og håndverk som innebærer:

• Kunstneratelierer med forutsigbarhet i form av langtidsleiekontrakter med lav leie
• Fellesverksteder hvor profesjonelle kunstnere og kursledere kan leie seg inn
• Visningsrom for kunst
• Lokaler til kursvirksomhet innen kunst/kunsthåndverk
• Artist in residence

Videre ønskes kulturnæringer inn.

Veien videre
På den siste kulturfrokosten før sommeren var utvikling av Dikemark et tema. Det var enighet om å lage en komité med representanter fra Asker kommune, politikere, Dikemarkbeboere, ABK, næringslivet og andre nøkkelpersoner og ildsjeler som samlet driver frem utviklingsarbeidet for en kunst og kulturnæringsklynge på Dikemark. Komitéen vil jobbe sammen om forberedelse av politiske saker, lokalt, regionalt og nasjonalt som sikrer ressurser og tillatelser til områdeutvikling.

Det er fantastisk med sterk engasjement. Har du aldri sett Dikemark så anbefaler jeg at du tar en tur dit. Det er umulig ikke å bli påvirket av de vakre kulturhistoriske omgivelsene.

Kommentar

Til toppen